تعرفه خطوط اختصاصی

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

نکته ۱ : به تمام قیمت خطوط ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
نکته ۲ : تمامی قیمت خطوط به ( ریال ) می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵۶۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
۱۳۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۵۰۰۰۲۱۱۶استعلام شوداستعلام شود
۷۵۰۰۰۲۱۱استعلام شوداستعلام شود
۶۵۰۰۰۲۱استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۲۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
غیرمتناظرموبایلی982109۱۲۳۴۵۶۷۸۹5,000,0005,000,000
۱۴۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹1,000,0001,000,000
۱۳۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶6,000,0006,000,000
۱۰۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵8,000,000۱.۶۰۰.۰۰۰
۹۲۱۰۰۰۱۲۳۴10,000,000۲0,000,000
۸۲۱۰۰۰۱۲۳۳0,000,0004۵,000,000
۷۲۱۰۰۰۱۲50,000,000۷0,000,000

تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۳۵۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
۱۳۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۵۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱.۲۵۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۱.۷۵۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۲.۵۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۹۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۱۰۰۰۱۲۳۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۷۱۰۰۰۱۲۳استعلام شوداستعلام شود
۶۱۰۰۰۱۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۲۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۲۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱.۵۰۰.۰۰۰استعلام شود
۱۱۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۱۰۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۳.۶۰۰.۰۰۰استعلام شود
۹۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۸۲۰۰۰۱۲۳۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود
۷۲۰۰۰۱۲۳استعلام شوداستعلام شود
۶۲۰۰۰۱۲استعلام شوداستعلام شود

هزینه آبونمان سالیانه خطوط ۲۰۰۰ معادل ۵۵ درصد هزینه اولیه خط می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۵۶۳۰۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۲۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۲۸۲۲۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۹۳۰۰۰۲۸۲۲۰استعلام شوداستعلام شود
۸۳۰۰۰۲۸۲۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۹۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۸۹۰۰۰۱۲۳۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰استعلام شود

خطوط اپراتور ۹۰۰۰ تنها ۸ رقمی و خدماتی می باشد و در انتهای پیام باید عبارت لغو=11 نوشته شود

تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت

رقم خطنمونه شمارهخطوط متناظر
شماره متناظر 3 رقمی تهران98۲۱۱۹۴3۵,000,000
شماره متناظر 4 رقمی تهران98۲۱۲۹۶۶2۵,000,000
شماره متناظر 5 رقمی تهران98۲۱۸۷۶۵۴1۷,000,000
شماره متناظر 6 رقمی تهران98۲۱۸۷۲۶۵۴1۴,000,000
شماره متناظر 8 رقمی تهران98۲۱۶۶۱۴۲۹۸۶1,500,000
شماره متناظر 3 رقمی کرج9826۱۹۴3۵,000,000
شماره متناظر 4 رقمی کرج98263۹۶۶2۵,000,000
شماره متناظر 5 رقمی کرج98263۷۶۵۴1۷,000,000
شماره متناظر 6 رقمی کرج98263۸۷۶۵۴1۴,000,000
شماره متناظر 8 رقمی کرج98263۴۵۶۷۸۹۰1,500,000

تعرفه ویژه خطوط پیامک

تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۵۰۰۰

رقم خطشمارهقیمت ( ریال )وضعیت شماره
۹500004664110,000,000آزاد
۹500004664210,000,000آزاد
۹500004664310,000,000آزاد
۹500004664510,000,000آزاد
۹500004664610,000,000آزاد
۹500004664710,000,000آزاد
۹500004664810,000,000آزاد
۹500004664910,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۱10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۷10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۸10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۹10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۰10,000,000فروخته شده
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۲10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۳10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۴10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۶10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۷10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۸10,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۹10,000,000آزاد
۱۰500004664668,000,000آزاد
۱۰50002116668,000,000فروخته شده
۱۰50002929096,000,000آزاد
۱۰50002929196,000,000آزاد
۱۰50002929396,000,000آزاد
۱۰50002929496,000,000آزاد
۱۰50002929596,000,000آزاد
۱۰50002929696,000,000آزاد
۱۰50002929796,000,000آزاد
۱۰50002152015,000,000آزاد

تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۲۱۰۰۰

رقم خطشمارهقیمت ( ريال )وضعیت شماره
۱۱210000111116,000,000آزاد
۱۱210000222226,000,000آزاد
۱۱210000033336,000,000آزاد
۱۱210000333336,000,000آزاد
۱۱210000444446,000,000آزاد
۱۱210000044446,000,000آزاد
۱۱210000555556,000,000آزاد
۱۱210000666666,000,000آزاد
۱۱210000077776,000,000آزاد
۱۱21000077777 6,000,000آزاد
۱۱210000088886,000,000فروخته شد
۱۲2100000000335,000,000آزاد
۱۲2100000000555,000,000آزاد
۱۲2100001111115,000,000آزاد
۱۲2100000111115,000,000آزاد
۱۲2100000222225,000,000آزاد
۱۲2100000333335,000,000آزاد
۱۲2100003333335,000,000فروخته شد
۱۲2100004444445,000,000آزاد
۱۲2100000444445,000,000آزاد
۱۲2100005555555,000,000آزاد
۱۲2100000555555,000,000آزاد
۱۲2100000666665,000,000آزاد
۱۲2100006666665,000,000آزاد
۱۲2100007777775,000,000آزاد
۱۲2100000777775,000,000آزاد
۱۲2100000888885,000,000آزاد
۱۲2100008888885,000,000آزاد
۱۲2100000999995,000,000آزاد
۱۲2100009999995,000,000فروخته شد

خط پیامک ، مشترکین برای ارسال و دریافت پیامک از سمت مخاطب، باید یک خط اختصاصی داشته باشید.

مهمترین مزیت ثبت خط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب است. شما بدون نیاز به خرید شماره پیامکی، می توانید یک خط پیامک رایگان تهیه کنید؛ اما برای ارسال و دریافت پیام به یک سامانه پیامکی یا پنل اس ام اس نیاز دارید.

همانطور که برای تلفن همراه، اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) وجود دارد، برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشماره‌های (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.

در کل قیمت خطوط پیامک بستکی به سیاست های اپراتور ارائه دهنده دارد.

سفیر آنلاین به تمامی کاربران خود یک عدد خط اختصاصی هدیه می دهد.

تعرفه خط پیامک