تعرفه خطوط اختصاصی

تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

نکته ۱ : به تمام قیمت خطوط ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
نکته ۲ : تمامی قیمت خطوط به ( تومان ) می باشد.

تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴۵۶۲۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰
۱۳۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴۵۳۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰
۱۲۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴۱۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
۱۱۵۰۰۰۴۶۶۴۴۴۴۲۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
۱۰۵۰۰۰۴۶۶۴۴۴۳۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰
۹۵۰۰۰۴۶۶۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۵۰۰۰۴۶۶۴استعلام شوداستعلام شود
۷۵۰۰۰۴۴۴استعلام شوداستعلام شود
۶۵۰۰۰۴۴استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۳۵.۰۰۰۷۰.۰۰۰
۱۳۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۵۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۱۲۵.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۱۷۵.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۱۰۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۲۵۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۹۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۸۱۰۰۰۱۲۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۷۱۰۰۰۱۲۳استعلام شوداستعلام شود
۶۱۰۰۰۱۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۱۴۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۵۶۳۰۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
۱۲۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۳۰۰۰۲۸۲۲۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۹۳۰۰۰۲۸۲۲۰استعلام شوداستعلام شود
۸۳۰۰۰۲۸۲۲استعلام شوداستعلام شود

تعرفه خطوط اپراتور ۹۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
۸۹۰۰۰۱۲۳۴۲.۱۰۰.۰۰۰استعلام شود

خطوط اپراتور ۹۰۰۰ تنها ۸ رقمی و خدماتی می باشد و در انتهای پیام باید عبارت لغو=11 نوشته شود

تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت

رقم خطنمونه شمارهخطوط متناظر
شماره متناظر 3 رقمی تهران98۲۱۱۹۴۴,000,000
شماره متناظر 4 رقمی تهران98۲۱۲۹۶۶3,000,000
شماره متناظر 5 رقمی تهران98۲۱۸۷۶۵۴۲,۲00,000
شماره متناظر 6 رقمی تهران98۲۱۸۷۲۶۵۴۲,000,000
شماره متناظر 8 رقمی تهران98۲۱۶۶۱۴۲۹۸۶1,500,000
شماره متناظر 3 رقمی کرج9826۱۹۴۴,000,000
شماره متناظر 4 رقمی کرج98263۹۶۶3,000,000
شماره متناظر 5 رقمی کرج98263۷۶۵۴۲,۲00,000
شماره متناظر 6 رقمی کرج98263۸۷۶۵۴۲,000,000
شماره متناظر 8 رقمی کرج98263۴۵۶۷۸۹۰1,500,000

تعرفه خطوط اپراتور ۲۱۰۰۰

رقم خطنمونه شمارهخطوط غیرسفارشیخطوط سفارشی
غیرمتناظرموبایلی982109۱۲۳۴۵۶۷۸۹500,000500,000
۱۴۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹100,000100,000
۱۳۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۱۲۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۱۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷00,000۷00,000
۱۰۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۲۱۰۰۰۱۲۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰۲,000,000
۸۲۱۰۰۰۱۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰6,000,000
۷۲۱۰۰۰۱۲۶,000,000۹,000,000

تعرفه ویژه خطوط پیامک

تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۵۰۰۰

رقم خطشمارهقیمت ( تومان )وضعیت شماره
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۶2,000,000آزاد
۹50000466462,000,000آزاد
۹50000466411,000,000آزاد
۹50000466421,000,000آزاد
۹50000466431,000,000آزاد
۹50000466451,000,000آزاد
۹50000466471,000,000آزاد
۹50000466481,000,000آزاد
۹50000466491,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۱1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲31,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲41,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۷1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۸1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۵۲۹1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۲1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۳1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۴1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۷1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۸1,000,000آزاد
۹۵۰۰۰۲۱۱۶۹1,000,000آزاد
۹5000217551,000,000آزاد
۹5000259551,000,000آزاد
۱۰500004664661,000,000آزاد
۱۰5000292909500,000آزاد
۱۰5000292919500,000آزاد
۱۰5000292939500,000آزاد
۱۰5000292949500,000آزاد
۱۰5000292959500,000آزاد
۱۰5000292969500,000آزاد
۱۰5000292979500,000آزاد

تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۲۱۰۰۰

رقم خطشمارهقیمت ( تومان )وضعیت شماره
۱۱21000011111700,000آزاد
۱۱21000022222700,000آزاد
۱۱21000003333700,000آزاد
۱۱21000033333700,000آزاد
۱۱21000044444700,000آزاد
۱۱21000004444700,000آزاد
۱۱21000055555700,000آزاد
۱۱21000066666700,000آزاد
۱۱21000007777700,000آزاد
۱۱21000077777 700,000آزاد
۱۲210000000033500,000آزاد
۱۲210000111111500,000آزاد
۱۲210000011111500,000آزاد
۱۲210000022222500,000آزاد
۱۲210000033333500,000آزاد
۱۲210000444444500,000آزاد
۱۲210000044444500,000آزاد
۱۲210000555555500,000آزاد
۱۲210000055555500,000آزاد
۱۲210000066666500,000آزاد
۱۲210000666666500,000آزاد
۱۲210000777777500,000آزاد
۱۲210000077777500,000آزاد
۱۲210000088888500,000آزاد
۱۲210000888888500,000آزاد
۱۲210000099999500,000آزاد

خط پیامک ، مشترکین برای ارسال و دریافت پیامک از سمت مخاطب، باید یک خط اختصاصی داشته باشید.

مهمترین مزیت ثبت خط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب است. شما بدون نیاز به خرید شماره پیامکی، می توانید یک خط پیامک رایگان تهیه کنید؛ اما برای ارسال و دریافت پیام به یک سامانه پیامکی یا پنل اس ام اس نیاز دارید.

همانطور که برای تلفن همراه، اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) وجود دارد، برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشماره‌های (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.

در کل قیمت خطوط پیامک بستکی به سیاست های اپراتور ارائه دهنده دارد.

سفیر آنلاین به تمامی کاربران خود یک عدد خط اختصاصی هدیه می دهد.

تعرفه خط پیامک