کاربرد پیامک در روابط عمومی

کاربرد پیامک در روابط عمومی ، رسانه ای مستقل دارید!

امروزه در سازمان ها نياز به شناخت و درک متقابل براي ايجاد رابطه بهينه و توسعه تفاهم با ديگر نهادها و عموم مردم به عنوان يک اصل اساسی پذيرفته شده است. اين فرآيند که به منظور تسهيل حرکت در مسير نيل به اهداف سازمانی شکل می گيرد، روابط عمومی نام گرفته است.

روابط عمومی با شناسايی امکانات و شرايط محيط بيرون سازمان و پيوند دادن آن ها با شرايط درونی، مي تواند اجرای فرامين و پيگيری اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تأثيرگذاری با جامعه برقرار نمايد.

روابط‏ عمومی هوشمند با استفاده از تکنولوژی های روز ارتباطی فضای حاکم بر محيط درون سازمانی را مديريت مي کند و جريان انديشه سازی و تصميم گيری های اجتماعی را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تأثير قرار می دهد. يکی از ابزارهای کارآمد ارتباطی که می تواند به عنوان رسانه مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پيام کوتاه است.

کاربرد پیامک در روابط عمومی

تکنیکهای به کار گیری رسانه پیام کوتاه

۱- انتشار اخبار سازمان

بازديد استاندار محترم و هيئت همراه از سازمان، فردا ساعت ۹صبح حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه موجب امتنان است.

۲- دريافت پيشنهادات، انتقادات و گزارش های مردمی
۳- فراخوان مراسم و همايش هاي علمی فرهنگی
۴- افکارسنجی پيامکی با جامعه آماری روشن و قابل استناد

نظر شما درباره نحوه پاسخگويی کارکنان سازمان چيست؟۱- خيلي خوب  -۲ خوب ۳- متوسط  ۴- ضعيف

۵- ارسال پيام تبريک و تهنيت مناسبت ها

۶- ارسال پيام انگيزشی به کارکنان

۷- ارسال پيام هاي تربيتی به خانواده های کارکنان هدف تربيت مطيع نمودن كودک نيست بلكه ياری رساندن به كودک است تا خود را در بيابد